20100819 - Di 24 Qi Fo Yuan Ban Tanah Suci Elmei於 Taiwan