20130417 - Shing Lai Choo 、Ong Hooi Phaik 、 Ng Yit Fong、Sheng Tang Chuang 、Jason Chao 、 Han Chong Low和 Jieky Teh