20130720 - Winnie Tan Wooi Fang 、 Ong Hooi Phaik、Jie Katherine 、Sj Kuan 、 Kee Siau Fen和 Ong Hooi Ching