27-20101207 - Joen Tung 、Warren Low Liu 、 Puah Suen De和 Fong Jiuan