20131002 - Jeannylynn Lim 、Tee Shiau Ting 、 Ching Mei、Yu Xiin 、 Kea Lim、Jordan Tee 、 Chongzai Ng和 Kim Keong