20131215 - Ren-Jen Chen 、 Longwong Chen和 Hoang Hong