20110217 - Cauti Tju 、 Desi Chen、Alvina Lonardy Ling 、Phei Ling 、 Juliani Chandra和 Juliani Chandra