20140126 - Chee Wai Lee 、Nengkin Chong 、Dny Dny 、 Fu Heng和 Chong Jing Yah。