20140213 - Amelia Lim 、 XinHui Lovetoeat、June Leow 、Soon HuiShi 、 Teng Qu Ling Shianne和 Soon QiSong