20140420 - Min Jun 、 Guo Bin Lee、Isaac Yue Yuan 、 Shirlene Lay和 Hon Kun U。