20140729 - Yyin WOng 、谢宏超、Jul Xinsyuan 、 Tan Yixiu、Vincent Wws Seng 、 Jane Fanz、Loh Chyi Wei 、Junchie Loke 、 MeiLing Wong和 Lixuan Loke