20141109 - ︰Lim Joo Suang 、 Helen Wang、Sh Teh 、 Fiona Tan、Alice Cheah 、 KC Chan、Ong Siew Hong 、 Eric Goh和 Teh Se