20130513 - Mothers Day 2013 Guang Chong Fo Tang— 與Chiu Ling Sia 、Memei Kaori 、 Nasashi Wateruzu和 Hansen Xiao在 Palembang, Indonesia 。